"هیچ جای دنیا" و "همه جای دنیا"

در این جهان دو جا وجود دارد که فقط اهالی ایران از آنها اطلاع دارند. اسم یکیش هست: "هیچ جای دنیا". آن یکی هم: "همه جای دنیا".
وارد هر بحثی که با ایرانی ها بشوی، در استدلال ها همیشه ایران را با یکی از این دو جا مقایسه می کنند. البته بستگی دارد کدام به نفعشان باشد.

هر چه می گردم پیدا نمی کنم که این دو جا کجای جهان هستند.

Tags: