هوش سرشار! (عبور ناوهای جنگی ایرانی با پرچم مصر از کانال سوئز و نمایش اقتدار ایران)

بعضی ها هوشمندی آریایی شون واقعا کشته!
دو کشتی جنگی نیروی دریایی ایران از کانال سوئز گذشتد و به سوریه رفتند. حالا این که چنین کاری در چنین شرایط بحرانی تنها دلیل حماقت می تواند باشد به کنار و چیز تازه ای از حضرات حکومتی نیست. برای عبوراز کانال سوئز نیز بر اساس روال از مصر اجازه گرفتند، پرچم مصر را روی ناوهای جنگی برافراشتند و از کانال عبور کردند. این یک روال معمولی عبور از آنجاست و چیز عجیب و غریبی هم نیست. نه قدرتی نمایش دادند نه چیزی. مثل بقیه کشتی ها از این سو به آن سو رفتند.
حالا ببینید در داخل کشور چه قشقرقی راه انداخته اند که ما اقتدار خود را به دنیا نشان دادیم. دریادار سیاری از "نمایش اقتدار مملکت" سخنرانی فرموده اند. ایشان گفته اند: "هدف از اعزام اين ناوگروه به دريای سرخ و بندر جده نشان دادن اقتدار نظام جمهوری اسلامی ايران در عرصه آبهای ازاد و مقابله با ايرانهراسی است ..."
جمله را داشته باشید. می گوید هدف "نشان دادن اقتدار نظام جمهوری اسلامی ايران در عرصه آبهای آزاد" است و در همان جمله ادامه می دهد: "مقابله با ايرانهراسی است". رابطه منطقی مستقیم بین این دو را تنها هوش سرشار آقای سیاری می تواند توضیح دهد.
یکی از دو کشتی تدارکاتی بوده، یعنی جنگی نیست. شماری از سرنشنان کشتی هم دانشجویان دانشگاه علوم دریایی بوده اند. در جده هم لنگر انداخته اند و به زیارت هم رفته اند. بعد هم پرچم مصر را روی کشتی خود برافراشته اند و مثل بچه آدم از کانال گذشته اند. سفر به سوریه هم در عین حماقت، برای اجرای یک قرارداد آموزشی با سوری ها بوده. حالا ببینید چه قشقرقی راه انداخته اند که ما اقتدار دریایی خود را نشان دادیم. به راستی عقده حقارت و خود کوچک بینی به چه میزان می تواند بی مرز باشد تا کسی یا کسانی در مقام حکومتی این گونه آشکار و قابل دید، با این کارها بر خلاف میل خود آن را به نمایش بگذارند؟
مورچه در برابر سنگی ایستاده بود و می گفت "عجب کوهی، عجب عظمتی!"
این گونه کارها تنها آبروی کشور را می برد و ارتش کشور را وسیله تمسخر جهان می سازد. ظرفیت های نظامی ایران برای همه جهان آشکار است و چیز محرمانه ای نیست. یادشان رفته که در دوران جنگ ایران و عراق وقتی یک ناو آمریکایی به یک مین ایرانی برخورد کرد، آمریکایی ها به تلافی نیمی از نیروی دریایی ایران را از بین بردند و حضرات احمق تر آن زمان جیکشان هم درنیامد. حالا هم دوباره رجز خوانی می کنند تا به گروه جنگ طلب در اسراییل و آمریکا بهانه دهند تا دهان مخالفان خود را ببندند. بعد باید دید با آغاز جنگ حضرات بی مسئول و رجزخوان از نوع سیاری چه پاسخی خواهند داشت.
شاهکارهای تروریستی در گرجستان و هند و تایلند هم که جای خود نشان از حرفه ای بودن و هوش آریایی دارد.