نکته

ایرانی که گواهینامه رانندگی می گیرد و در خیابان ها و جاده های ایران رانندگی می کند مانند کسی است که یک زبان بیگانه یاد گرفته ولی تنها ناسزا بلد است بگوید.

Comments

خیلی تعبیر قشنگ و دقیقیه!

Keep up the good work

کلي خنديدم ايول

اوه فوق العاده بود

@سردبیر دیپلم البته جای گریه داره