دمکراسی، اقتصاد، مدیریت

فراخوان به اندیشه؛ پیرامون فراخوان دانشگاهی “کار: دموکراتیزه کنید، کالازدایی کنید، پاک سازی کنید”

در نوشته زیر فراخوان دانشگاهی را بهانه قرار داده ام تا به اندیشه ای که در پس آن است بپردازم و برای ادامه آن فراخوانم. جمشید اسدی نیز تنها کسی است که در باره آن نوشته، به مخالفت با آن برخاسته و آن را ادامه اندیشه مارکسیستی و سوسیالیستی قرن بیستم می داند.

در اینجا من ایراد جمشید را وارد نمی دانم و خود او را درگیر اندیشه کهنه دوران جنگ سرد قرن بیستم می بینم. من ارتباط با مارکس و سوسیالیسم در این رابطه را نیز نمی فهمم. فراخوان از دید من نگاهی تازه به دشواری های امروزی دنیای اقتصاد و کار دارد و نگاهش به جلوست.

————–